No pots predir el teu futur, però pots omplir-lo de tranquil·litat.

Per què escollir l’assegurança de vida de La Mútua dels Enginyers?

Garanteix el benestar dels teus éssers propers

Assegura els plans de futur de la família

Allibera de deutes el teu cònjuge i fills

Què cobreix l’assegurança de vida de La Mútua dels Enginyers? (*)

Defunció

Abonament a les persones beneficiàries designades del capital subscrit en cas de mort de la persona assegurada per qualsevol causa.

Invalidesa

Cobertura opcional consistent en l’anticip a la persona beneficiària del 100%, 75%, 50%, o 25% de l’import contractat per defunció en cas d’invalidesa permanent i total o d’invalidesa permanent i absoluta de la persona assegurada.

Càncer de mama

En cas de diagnòstic de càncer de mama, s’abonarà a la persona assegurada el 10% del import contractat per la cobertura de defunció.

* Si vols més informació d’aquesta assegurança pots trobar aquí el reglament de la prestació

Serveis inclosos (*)

Servei d’assessoria en successions

Gestió integral del procés testamentari extrajudicial, així com l’assessorament previ per a la persona assegurada. Inclou els honoraris d’advocats i de gestors administratius, taxes per a l’obtenció de certificats, despeses de desplaçament i missatgeria.

Elaboració de testament i testament vital

La persona assegurada disposarà d'accés a un servei gratuït d'elaboració i modificació del testament i testament vital a través d’Internet o telefònicament. Aquest servei inclou l'assessorament legal , l'elaboració del testament i testament vital i les taxes notarials.

*Serveis concertats amb tercers per La Mútua dels Enginyers.

GRATUÏTA: Targeta de Serveis de La Mútua dels Enginyers

Truca’ns al 932954300 o et truquem nosaltres.

La Targeta de Serveis de La Mútua ofereix una completa i efectiva gamma de serveis i assistència a les persones assegurades.

Assistència en viatge

Assistència telefònica

Serveis tecnològics

Assistència jurídica

Altres garanties i serveis

La cobertura d’aquests serveis seran proporcionats per la companyia d’assegurances EUROP ASSISTANCE ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

FAQ - Preguntes Freqüents

Consisteix en l’abonament del capital contractat a les persones beneficiaries en cas de defunció de la persona assegurada.
Complementàriament, i si s’ha contractat la cobertura, en cas d’invalidesa permanent  total i d’invalidesa permanent absoluta de la persona assegurada, se li anticiparà el capital subscrit.
Addicionalment, en cas de càncer de mama s’abonarà el 10% de l’import contractat per la cobertura de defunció.

La quota d’una assegurança de vida s’estableix en funció de diverses variables. Les més importants són les següents:

 • Capital que es vol assegurar.
 • Edat de la persona assegurada.
 • Professió de la persona assegurada.
 • Estat de salut de la persona assegurada.
 • Patologies prèvies de la persona assegurada.

La quota d’una assegurança de vida és baixa en comparació amb el capital que assegura en cas de mort o invalidesa. Com més joves siguis, més baixa és la quota per a un mateix import assegurat. La quota la pots pagar anual, semestral, trimestral o mensualment en funció de les teves preferències o necessitats.

A la següent taula s’indica la quota mensual per assegurar 100.000 euros en cas de defunció o d’invalidesa permanent absoluta, suposant diferents edats de la persona assegurada:

 • 25 anys: 7,51  €
 • 30 anys: 8,00 €
 • 35 anys: 10,53 €
 • 40 anys: 17,04 €
 • 45 anys: 29,63 €
 • 50 anys: 50,79€
 • 55 anys: 83,29 €

Primes aplicables amb caràcter general a les noves subscripcions o ampliacions d’imports assegurats; en ambdós casos es poden haver d’establir sobreprimes si es donen circumstàncies que agreugin el risc. L’import de la primera quota mensual de l’anualitat es veurà incrementat en 0,32€ a 0,90 € (segons l’edat) en concepte dels recàrrecs a favor del Consorci de Compensació per riscos extraordinaris i/o activitat liquidadora. Si vols conèixer exactament la quota per a la teva edat, o per a un altre import assegurat, posa’t en contacte amb nosaltres.

És possible contractar l’assegurança de vida de La Mútua dels Enginyers fins als 66 anys.

La  cobertura per defunció arriba fins que la persona assegurada compleix 80 anys. La cobertura per invalidesa permanent (total o absoluta) i de càncer de mama arriba fins que la persona assegurada compleix 67 anys.

La  cobertura arriba fins que la persona assegurada compleix 67 anys. Per la malaltia d’alzheimer i altres demències orgàniques, en l’anualitat que la persona assegurada compleixi els 60 anys.

Per establir l’import del capital a assegurar cal tenir en compte variables com:

 • Deutes pendents de la persona assegurada i de les persones de l’entorn familiar amb qui conviu.
 • Dol econòmic: l’absència de recursos econòmics d’un membre de la família provoca una incertesa en relació a l’estatus de la família, tant a curt termini, com a mitjà i llarg termini, sobre si serà possible o no mantenir el nivell de vida i els plans vitals en relació a aspectes específics del futur que comporten despeses o inversions monetàries. La valoració quantitativa del dol econòmic considera el buit econòmic a cobrir degut a la manca dels ingressos de la persona invàlida o morta. Per avaluar el dol econòmic s’han de considerar, entre altres, aspectes com la professió de la persona assegurada, els seus ingressos, els ingressos d’altres membres de la unitat familiar, el temps que necessitarà la família per reconstruir–se econòmicament, etc.
 • L’import a pagar en concepte de l’Impost de Successions i Donacions en cas de mort de la persona assegurada i, en cas d’existir patrimoni immobiliari, l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua municipal).
 • En cas que la persona assegurada sigui empresari/a o professional amb treballadors contractats, és important considerar l’import necessari per donar continuïtat al negoci, o bé per liquidar-ho.

A la Mútua dels Enginyers podem assessorar-te per establir el capital a assegurar que millor s’ajusti a les teves necessitats, en funció dels punts anteriors.    

La designació de la persona o persones beneficiàries es pot fer en el moment de subscriure l’assegurança (figura a la pòlissa o títol de subscripció), en una posterior designació de persones beneficiàries comunicada a La Mútua o en el testament. Es pot fer una designació genèrica o particularitzada, es recomana identificar les persones beneficiàries amb nom, cognoms, DNI i relació familiar, si n’hi ha. Es recomana revisar la designació de beneficiaris periòdicament i fer els canvis pertinents (sobretot en cas de divorci, naixement de nous fills, o altres canvis en la composició familiar).

És important disposar d’una assegurança de vida que cobreixi la mort i la invalidesa, no obstant, afegir prestacions que la complimentin pot marcar la diferència pel futur.

A La Mútua dels Enginyers pots incloure prestacions addicionals a l’assegurança de vida, com les següents:

 • capital en cas de mort o invalidesa permanent i absoluta, per causa accidental.
 • renda mensual en cas d’invalidesa permanent (total o absoluta), fins a complir els 67 anys
 • capital en cas de ser diagnosticat d’una malaltia greu.
 • ajuda econòmica en cas de ser intervingut quirúrgicament i/o hospitalitzat.
 • Suïcidi durant el primer any de cobertura.
 • Mort o invalidesa causada per una causa preexistent. 
 • Mort o invalidesa causada per la participació de la persona assegurada en actes delictius.

La relació completa de les exclusions està establerta a l’article 8 del Reglament de la prestació.

 1. Envia’ns complimentat el formulari que trobaràs a l’inici de la pàgina.
 2. Parlarem plegats sobre les condicions de l’assegurança que millor s’adapti a les teves necessitats.
 3. Ens formalitzaràs l’interès subscrivint la sol·licitud d’alta de l’assegurança/es.
 4. Contactarem telefònicament amb la persona assegurada que hagis designat (pots ser tu mateix/a) per a fer un qüestionari (de salut, de professió, etc.) i, si escau, concertarem una visita a un centre mèdic on, sense cost addicional, realitzaran una sèrie de proves mèdiques a la persona assegurada, o bé sol·licitarem informació complementària o addicional per tal de valorar millor qualsevol situació declarada.
 5. Si ambdues parts confirmem l’interès mutu en finalitzar la contractació, emetrem el teu títol de subscripció, que serà aquell document que t’acreditarà l’alta en l’assegurança sol·licitada.

Si tens ingressos per activitats econòmiques, les primes poden reduir la base imposable de l’IRPF per un import màxim anual del 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques, o bé de 8.000 € si aquest import és inferior. Aquests límits són conjunts per a aportacions  a mutualitats de previsió social, plans de pensions, PPA, PPSE i assegurances privades de dependència.

En el cas que facis servir La Mútua dels Enginyers com a alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social, les primes de l’assegurança de vida subscrita a través de La Mútua dels Enginyers, són considerades despesa deduïble a l’hora de calcular el rendiment net de les activitats econòmiques en estimació directa. En aquest cas, el límit de deducció és la quota màxima per contingències comunes que estigui establerta, en cada exercici econòmic, en el RETA.

El tractament fiscal és diferent segons el col·lectiu al qual pertany la persona prenedora de l’assegurança i la consideració que aquest col·lectiu dona a La Mútua:

 • Persones treballadores per compte aliè, per les qui La Mútua és una entitat d’estalvi i previsió individual i que no s’han reduït la quota de l’assegurança a l’IRPF: les persones beneficiàries tributen a l’impost sobre successions i donacions.
 • Professionals no integrats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) que fan servir La Mútua com a alternativa al RETA i que han reduït la quota de l’assegurança com a despesa de la seva activitat: les persones beneficiàries tributen a l’IRPF com a rendiments del treball.
 • Professionals o empresaris integrats al RETA que fan servir La Mútua com a complementària al RETA i que han reduït la quota de l’assegurança a la base imposable de l’IRPF com a aportació a mutualitat de previsió social: les persones beneficiàries tributen a l’IRPF com a rendiments del treball.

La teva assegurança de vida amb una entitat amb valors

El Grup La Mútua dels Enginyers, un grup solvent al servei de professionals de l'enginyeria i les seves famílies.

Responsabilitat financera i solvència

Compromesos amb el futur del col•lectiu, donem cobertures amb una gestió eficaç dels riscos, protegint el patrimoni de tots.

Solidaritat

És la nostra raó de ser. Compartim entre tots el compromís i fem que l’equitat sigui la major fortalesa.

Integritat

Escoltem per proposar els serveis que es necessiten sense anteposar el lucre econòmic.

Implicació

Ens esforcem per tal d’aportar valor i oferir les solucions més adients i avançades a cada necessitat.

“Sense ànim de lucre, plenament alineats amb l’ús de bones pràctiques de governança i transparència, el compromís social, la formació, la qualitat i la innovació”.

Grup La Mútua dels Enginyers – Via Laietana, 39 2n pis – Telèfon: 93 295 43 00 Fax: 93 310 0638.  Avís legal

Necessites ajuda?