La Mútua dels Enginyers

Bases de la promoció

1. Empresa Organitzadora

L’empresa organitzadora de l’acció “PRIMER ESTALVI NOUNATS” (d’ara endavant, “l’Acció”), que es regula mitjançant les presents bases (d’ara endavant, “Bases”), és LA MUTUALITAT DELS ENGIYERS MPS, amb domicili a VIA LAIETANA 39, 2a planta, 08003 Barcelona (d’ara endavant, LA MÚTUA).

2. Període de l’Acció i àmbit territorial

La vigència de l’Acció “PRIMER ESTALVI NOUNATS”, i per tant del seu benefici per part dels participants, serà indefinida a partir de l’1 de febrer de 2023. LA MÚTUA es reserva el dret a modificar o cancel·lar, sense necessitat de justificació i en qualsevol moment, les presents Bases i l’Acció.

L’Acció serà vàlida per a participants residents al territori espanyol.

3. Benefici

Aquesta Acció permetrà als participants que compleixin els requisits beneficiar-se d’una única aportació extraordinària de 50 € en el Wallet Inspirit, que és una modalitat d’estalvi inclosa en l’assegurança de vida-estalvi del Pla d’Estalvi Multinversió de La Mútua dels Enginyers.

4. Requisits per tenir dret al Benefici

  • Ser persona física de màxim 12 mesos d’edat (d’ara endavant, Beneficiari).
  • Que qualsevol dels representants legals del menor subscrigui un Pla d’Estalvi Multinversió en el que el menor sigui el prenedor/a.
  • Que qualsevol dels representants legals del menor, o qualsevol altra persona amb consentiment dels representants legals, ordeni l’inici d’aportacions periòdiques en el Pla d’Estalvi Multinversió, de com a mínim 30 € mensuals (o import equivalent amb una freqüència trimestral, semestral o anual) en qualsevol de les modalitats d’estalvi o inversió disponibles i que acceptin aportacions periòdiques.
  • Mantenir les aportacions periòdiques un mínim de 12 mesos.
  • No realitzar rescats parcials ni totals del saldo del Pla d’Estalvi Multinversió durant un període de 12 mesos a comptar des de la primera aportació.
  • No haver estat beneficiari anteriorment d’aquest Benefici.

5. Persona beneficiària de l’Acció

La persona beneficiària de l’Acció és la persona contractant/prenedora del Pla d’Estalvi Multinversió indicat en el punt 3, que compleixi els requisits indicats en el punt 4.

6.Accés al Benefici

El lliurament del Benefici per part de La Mútua es realitzarà en forma d’una única aportació periòdica de 50 € en la modalitat d’estalvi Wallet Inspirit del Pla d’Estalvi Multinversió.
El Benefici en forma d’aportació extraordinària es realitzarà en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la primera aportació periòdica rebuda en el Pla d’Estalvi Multinversió.

7. Devolució del Benefici

En el cas de rescat parcial o total del Pla d’Estalvi Multinversió abans dels 12 mesos de permanència exigits en el punt 4, l’import del Benefici rebut serà descomptat de l’import net a cobrar resultant de la liquidació del rescat.

8. Acceptació de les Bases

Pel simple fet de participar en la present Acció, s’accepten les seves Bases i el criteri de LA MÚTUA respecte a la resolució de qualsevol qüestió no contemplada en aquestes.

9. Publicitat de les Bases

Les presents Bases de l’Acció PRIMER ESTALVI NOUNATS es troben a disposició del públic a la pàgina web: https://landing.mutua-enginyers.com/index.php/bases-legals-nado/

10. Tractament fiscal

Aquesta promoció està subjecte a tributació a l’IRPF, com a rendiment capital mobiliari.

Grup La Mútua dels Enginyers – Via Laietana, 39 2n pis – Telèfon: 93 295 43 00 WhatsApp: 602 250 068Avís legal.

Necessites ajuda?