La Mútua dels Enginyers

Bases de la promoció

1. Empresa Organitzadora
L’empresa organitzadora de l’acció “REGAL EXPERIÈNCIA – TRIA EL TEU PERFIL” (d’ara endavant, “l’Acció”), que es regula mitjançant les presents bases (d’ara endavant, “Bases”), és LA MUTUALITAT DELS ENGIYERS MPS, amb domicili a VIA LAIETANA 39, 2a planta, 08003 Barcelona (d’ara endavant, LA MÚTUA).

2. Període de l’Acció i àmbit territorial
La vigència de l’Acció “REGAL EXPERIÈNCIA – TRIA EL TEU PERFIL”, i per tant del seu benefici per part dels participants, serà des del 27 de setembre de 2022 al 30 de setembre de 2023. LA MÚTUA es reserva el dret a modificar o cancel·lar, sense necessitat de justificació i en qualsevol moment, les presents Bases i l’Acció.

L’Acció serà vàlida per a participants residents al territori espanyol.

3. Objecte
Aquesta Acció permetrà als participants que compleixin els requisits beneficiar-se d’un obsequi en forma de CAIXA SMARTBOX DESEOS (d’ara endavant, “Benefici”) valorat en 120 euros.

4. Requisits per tenir dret al Benefici
• Ser persona física major d’edat amb capacitat per a contractar assegurances de risc a través de LA MÚTUA.
• Si en la data d’inici de l’Acció el participant no és prenedor/a de cap assegurança de risc a través de LA MÚTUA, ha de contractar durant el període de l’Acció, com a mínim dues prestacions de risc de LA MÚTUA que suposin, entre les prestacions subscrites, una prima total anual que sumi com a mínim 300 euros.
• La persona assegurada de les prestacions contractades pot ser la mateixa persona contractant, o bé una altra persona.
• Si en la data d’inici de l’Acció el participant ja és prenedor/a d’una o més assegurances de risc a través de LA MÚTUA, ha de contractar durant el període de l’Acció, com a mínim una nova prestacions de risc de LA MÚTUA que suposi una prima total anual de com a mínim 300 euros. Si la prima total anual de la nova prestació no arriba als 300 euros, per a complir el requisit pot ampliar la cobertura d’alguna de les prestacions ja contractades de forma que la prima total anual corresponent a l’ampliació sumada a la prima total anual de la nova prestació, arribi als 300 euros. En qualsevol cas, és imprescindible contractar almenys una nova prestació.
• Subscriure la pertinent sol·licitud d’inscripció/alta, rebent de LA MÚTUA tota la informació prèvia relativa a les cobertures interessades, d’acord amb la normativa d’aplicació.
• La persona assegurada de les prestacions o ampliacions, ha de respondre i/o complimentar el(s) qüestionari(s) que li presenti LA MÚTUA amb la finalitat de detectar els aspectes rellevants relatius al risc que es vol assegurar.
• La persona assegurada ha de sotmetre’s als reconeixements mèdics o a qualsevol altra mesura o requeriment de selecció/avaluació de riscos que LA MÚTUA estimi convenient realitzar.
• Autorització per escrit de la persona assegurada quan aquesta no coincideixi amb la persona subscriptora.

5. Prestacions asseguradores incloses en l’Acció
Les prestacions asseguradores de LA MÚTUA susceptibles de contractar o ampliar, segons el punt anterior, son les següents:
– Vida Temporal.
– Vida inspirit.
– Renda d’Invalidesa.
– Renda d’Estudis.
– Gran Dependència.
– Dependència Severa.
– Accidents.
– Baixa Laboral.
– Malalties Greus.
– Despeses Quirúrgiques.
– Hospitalització.

6. Persona beneficiaria de l’Acció
La persona beneficiària de l’Acció és la persona contractant/prenedora de les prestacions asseguradores indicades en el punt 5, que compleixi els requisits indicats en el punt 4.

7. Accés al Benefici

El lliurament del Benefici es realitzarà un sol cop, en cap cas en futures renovacions de les prestacions contractades i/o ampliades. Amb independència del nombre total de prestacions contractades i/o ampliades, i de l’excés de la prima total anual per sobre dels 300 euros requerits, únicament es tindrà dret a una CAIXA SMARTBOX DESEOS per a persona en el cas de complir amb els requisits exigits.

L’enviament del Benefici, la CAIXA SMARTBOX DESEOS, al beneficiari es realitzarà a partir dels 60 dies del càrrec bancari corresponent al rebut domiciliat que inclogui la prima de les prestacions contractades i/o ampliades objectes de l’Acció.

La CAIXA SMARTBOX DESEOS estarà subjecte als termes i condicions d’ús de SMARTBOX.  https://www.smartbox.com/es/condiciones-generales-de-venta/#tc-article-7.

8. Exclusions
Queden excloses de la promoció aquelles contractacions de prestacions derivades del reemplaçament total o parcial d’altres prestacions que la persona contractant tingui en vigor, i els canvis de contractants en prestacions que mantenen a la mateixa persona assegurada.

9. Acceptació de les Bases
Pel simple fet de participar en la present Acció, s’accepten les seves Bases i el criteri de LA MÚTUA respecte a la resolució de qualsevol qüestió no contemplada en les mateixes.

10. Publicitat de les Bases
Les presents Bases de l’Acció REGAL EXPERIÈNCIA – TRIA EL TEU PERFIL es troben a disposició del públic a la pàgina web: https://landing.mutua-enginyers.com/index.php/014-bases-promocio/.

11. Protecció de Dades
Per a possibilitar l’enviament de l’obsequi CAIXA SMARTBOX DESEOS, els beneficiaris dels mateixos consenten expressament que LA MÚTUA comuniqui les seves dades personals a SMARTBOX, entenent-se que, de no mediar aquest consentiment exprés, renuncien a l’obsequi. El gaudiment de la CAIXA SMARTBOX DESEOS està subjecte a les condicions fixades per SMARTBOX, i el tractament de les dades personals per part de SMARTBOX es regeix per la seva política de privacitat, que pot consultar-se aquí: https://www.smartbox.com/es/proteccion-de-datos/.

12. Tractament fiscal
L’obsequi lliurat indicat en aquestes bases està subjecte a tributació, i correspon a la persona perceptora la seva declaració a l’Administració tributària competent.

La Mútua dels Enginyers – Via Laietana, 39 2n pis – Telèfon: 93 295 43 00 WhatsApp:  602 00 25 68.  Avís legal.

Necessites ajuda?