La Mútua dels Enginyers

Bases de la promoció

1. Empresa Organitzadora
L’empresa organitzadora de l’acció “Estalvi a Termini PLUS” (d’ara endavant, “l’Acció”), que es regula mitjançant les presents bases (d’ara endavant, “Bases”), és LA MUTUALITAT DELS ENGINYERS MPS, amb domicili a VIA LAIETANA 39, 2a planta, 08003 Barcelona (d’ara endavant, LA MÚTUA).

2. Període de l’Acció i àmbit territorial

La vigència de l’Acció “Estalvi a Termini PLUS”, i per tant del seu benefici per part dels participants, coincidirà amb el període de comercialització i posterior vigència de les modalitats “Estalvi a termini” del Pla d’Estalvi Multinversió que incloguin aquesta promoció. LA MÚTUA decidirà en cada emissió de modalitats “Estalvi a termini” si s’aplica aquesta promoció.

L’Acció serà vàlida per a participants residents al territori espanyol.

3. Benefici

Aquesta Acció permetrà als participants subscriptors de les modalitats “Estalvi a Termini” del Pla d’Estalvi Multinversió que compleixin els requisits, beneficiar-se d’un tipus d’interès anual PLUS (net de comissió de gestió) superior al tipus d’interès anual (net de comissió de gestió) ofert a la resta de subscriptors. A cada emissió de modalitats a “Estalvi a termini” amb dret a promoció s’especificarà quin és el tipus d’interès anual (net de comissió de gestió) al que tindran drets els beneficiaris de la promoció.

L’import màxim que es pot aportar a les modalitats “Estalvi a Termini PLUS” és de 200.000 € per unitat familiar (cònjuge i familiars de 1r grau), com a suma de totes les aportacions realitzades pels membres de la unitat familiar en totes les pòlisses de les quals siguin prenedors.

4. Requisits per tenir dret al Benefici

  • Sol·licitar la subscripció d’una assegurança personal de La Mútua dels Enginyers i/o una assegurança a través de la corredoria del Grup La Mútua. O bé, sol·licitar una ampliació de cobertura d’una o diverses de les assegurances anteriors que ja es tinguin subscrites. També s’admetrà una combinació de subscripció de noves pòlisses amb ampliacions de cobertures de pòlisses ja subscrites.
  • La suma de les primes totals de les noves assegurances ha de ser com a mínim de 200 € anuals. O bé, la suma de les ampliacions d’assegurances ja subscrites han de suposar una prima addicional de 200 € anuals com a mínim. En el cas de combinar la sol·licitud de subscripció de noves pòlisses amb la sol·licitud d’ampliacions en assegurances ja subscrites, la suma total de les noves primes ha de ser com a mínim de 200 € anuals.
  • En cas que l’assegurança/es o ampliacions sol·licitades no s’acabin formalitzant per a qualsevol motiu, en un període de 3 mesos a comptar des de la seva sol·licitud, o bé que es formalitzin parcialment sense arribar a la prima total de 200 €, l’import de la modalitat “Estalvi a Termini PLUS” es traspassarà a la modalitat no plus.
  • La promoció no és aplicable si el participant ha donat de baixa assegurances amb el Grup La Mútua dels Enginyers en els darrers tres mesos.
  • La promoció es desactiva en el cas de sol·licitar baixes voluntàries d’assegurances a través de La Mútua o de la corredoria de La Mútua durant el període en què estigui en vigor la modalitat Estalvi a termini plus. El fet de desactivar la promoció suposa traspassar el saldo de la modalitat Estalvi a termini plus a la modalitat anàloga sense un tipus d’interès anual plus.
  • En cas d’unitats familiars de primer grau (cònjuge i fills) s’acceptarà que el prenedor de l’assegurança personal a través de La Mútua o de l’assegurança a través de la corredoria, sigui una persona i el contractant del termini sigui una altra persona amb el primer grau de consanguinitat.
  • En el cas d’empreses o altres persones jurídiques, serà vàlid a efectes de la promoció que el contractant del Pla d’Estalvi Multinversió sigui l’administrador, CEO o soci i que el prenedor de l’assegurança sigui l’empresa. També serà vàlid a la inversa, és a dir, que l’empresa sigui la contractant del Pla d’Estalvi Multinversió i que el prenedor de l’assegurança o assegurances sigui l’administrador, CEO o soci.

5. Persona beneficiària de l’Acció

La persona beneficiària de l’Acció és la persona contractant/prenedora del Pla d’Estalvi Multinversió indicat en el punt 3, que compleixi els requisits indicats en el punt 4.

6. Acceptació de les Bases

Pel simple fet de participar en la present Acció, s’accepten les seves Bases i el criteri de LA MÚTUA respecte a la resolució de qualsevol qüestió no contemplada en aquestes.

7. Publicitat de les Bases

Les presents Bases de l’Acció “Estalvi a Termini PLUS” es troben a disposició del públic a la pàgina web https://landing.mutua-enginyers.com/index.php/bases-promocio-terminiplus/.

8. Tractament fiscal

En el cas que el Benefici indicat en aquestes bases estigui subjecte a tributació, correspon a la persona perceptora la seva declaració a l’Administració tributària competent.

Grup La Mútua dels Enginyers – Via Laietana, 39 2n pis – Telèfon: 93 295 43 00 WhatsApp: 602 250 068Avís legal.

Necessites ajuda?